Provozovatelem internetového projektu www.chcislevuzadarmo.cz je Pavel Jedlička, IČ 87358247, se sídlem Plzeňská 309, 330 22  Zbůch (dále jen „Provozovatel“).

 

Provozovatel vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších změn a doplňků tyto:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

Provozovatel na svých internetových stránkách www.chcislevuzadarmo.cz umožňuje zákazníkovi zakoupení voucheru na určité zboží či službu (dále jen „voucher“) v případě, že si toto zboží či službu objedná minimálně počet zákazníků předem stanovený. Provozovatel tak pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel“).

Zákazník svou objednávkou na serveru www.chcislevuzadarmo.cz akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné Provozovatelem na internetové stránce www.chcislevuzadarmo.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, zákazníka a Poskytovatele.

2. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem

Obsahem vztahu je závazek Provozovatele umožnit zákazníkovi získání voucheru na zboží či službu Poskytovatele popsanou v nabídce a závazek zákazníka zaplatit za tento voucher sjednanou cenu na účet Provozovatele za stanovených podmínek.

3. Objednání voucheru

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Odesláním objednávky Provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou.
Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky Provozovatelem, smlouva pak vzniká v případě, že si voucher objedná minimálně stanovený počet zákazníků.

4. Dodání voucheru

Za doručení voucheru zákazníkovi se považuje odeslání emailu s odkazem na stažení elektronické verze voucheru. Příslušný odkaz na voucher je aktivní po dobu minimálně 30 dnů ode dne odeslání emailu zákazníkovi s odkazem na stažení elektronické verze voucheru. Za doručení voucheru se rovněž považuje zveřejnění voucheru na stránkách www.chcislevuzadarmo.cz po přihlášení zákazníka v příslušné sekci.

5. Podmínky použití voucheru

Podmínky užití voucheru jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na www.chcislevuzadarmo.cz a zákazník se zavazuje k jejich dodržení. Po uplynutí doby platnosti voucheru ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti voucheru zaniká. Voucher je přenosný.

V rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod plynoucích z voucheru u Poskytovatele) může zákazník objednat maximálně pouze stanovený počet voucherů,  pokud Poskytovatel (Provozovatel v nabídce) nestanoví jinak. Stejně tak pokud Poskytovatel nestanoví jinak, je možné voucher použít pouze jednou. Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení voucheru. V případě, že zákazník promění voucher za nižší než jeho původní hodnotu (pokud je to možné), nemá nárok na doplacení hodnoty voucheru nebo nový voucher na zbytek hodnoty původního. Každý zákazník může celkově uplatit u Poskytovatele jen takový maximální počet voucherů, který je stanoven v nabídce a/nebo přímo na voucheru.

6. Cena a placení

Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách www.chcislevuzadarmo.cz včetně uvedení slevy, která je poskytována. Při objednávce voucheru dojde k autorizaci platby zákazníka. Platba u způsobů platby, u kterých je to možné, bude realizována až po skončení nabídky v případě, že si voucher objedná minimálně stanovený počet zákazníků. Pokud si voucher neobjedná minimálně stanovený počet zákazníků, bude autorizace platební transakce zrušena a ukončena.

Způsoby platby:

- Převodem na účet – zákazník se zavazuje po dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají voucher (o kterém bude informován e-mailem), zaplatit stanovenou cenu převodem nejpozději následující pracovní den po obdržení informačního mailu.

- Platba platební bránou např. Paypal - peníze budou strženy až ve chvíli, kdy si voucher objedná minimálně stanovený počet zákazníků.

- Zaplacením z bonusů – pro úhradu lze použít částečně nebo úplně získané bonusy za doporučení přátel, více informací na http://www.chcislevuzadarmo.cz/doporucit/.

Pokud nedojde k aktivaci nabídky (dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají voucher), všechny závazky smluvních stran zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky a v případě, že Provozovatel již obdržel platbu zákazníka, je povinen mu ji do 3 pracovních dnů vrátit.

7. Bonusy

Za doporučení svých přátel můžete získat odměnu, kterou lze poté využít výhradně k úhradě za vouchery na ChciSlevuZadarmo.cz. Bonusy nelze směnit za hotovost. Provozovatel si vyhrazuje právo bonusy odebrat v případě vážného podezření na zneužití bonusového systému. 

8. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na internetových stránkách www.chcislevuzadarmo.cz jsou poskytovány na základě informací získaných od Poskytovatele a Provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost.

Vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno a služby poskytovány přímo Poskytovatelem, nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby přímo Poskytovatel. Zákazník je tak povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňovat u Poskytovatele.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Poskytovatele, neboť Provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.

Provozovatel neodpovídá také za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží.

9. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení voucheru (dle čl. IV), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení voucheru a v kopii Provozovateli. Toto odstoupení od smlouvy nelze uplatnit na vouchery, které byly u Poskytovatele zčásti nebo zcela využity.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou.
Vzhledem k tomu, že platba za voucher je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi.

V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, zákazník nemá právo domáhat se plnění uvedeném na voucheru nebo finanční kompenzace u Provozovatele, ani nárok na odstoupení od smlouvy. Zakoupením voucheru zákazník potvrzuje, že veškeré závazky z toho plynoucí pro Poskytovatele nelze uplatňovat u Provozovatele.

10. Ochrana osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu). V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít Provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.
Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.
Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník (registrovaný zákazník) může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce chcislevuzadarmo.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.
Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky Provozovatele odkazují, nejsou pod kontrolou Provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetové stránky chcislevuzadarmo.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 30. 11. 2010.